Поиск официального документа

  

Аб змяненнi тарыфау на перавозку пасажырау гарадскiм транспартам агульнага карыстання

Решения № 6 - 10 января 2003
   У адпаведнасцi з Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 19 мая
1999 г. № 285 "Аб некаторых мерах па стабiлiзацыi цэн (тарыфау) у Рэс-
публiцы Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 1999г., № 40,1/371) i у мэтах пакрыцця затрат транспартных арга-
нiзацый, ажыццяуляючых гарадскiя перавозкi пасажырау  транспартам
агульнага карыстання, Miнcкi гарадскi выканаучы камiтэт В Ы Р А Ш Ы У:

   1. Зацвердзiць тарыф на перавозку пасажырау гарадскiм транспартам
агульнага карыстання у городзе Мiнску:

   1.1. у аутобусе, трамваi, тралейбусе, метро - у памеры 200 руб-
лёу, а для пенсiянерау, студэнтау i навучэнцау - 100 рублёу за адну
паездку;

   1.2. у аутобусах гарадскiх рэгулярных экспрэсных маршрутау - у
памеры 400 рублёу, а для пенсiянерау, студэнтау i навучэнцау - 200
рублёу за адну паездку.

   2. Права iльготнага праезду на ycix вiдах гарадскога транспарту
агульнага карыстання прадастауляецца асобным катэгорыям пасажырау у
адпаведнасцi з заканадаучымi актамi Рэспублiкi Беларусь.

   3. Пры распаусюджваннi бiлетау на адну паездку вадзiцелямi у га-
радскiм транспарце агульнага карыстання кошт бiлета павялiчваецца на
50 рублёу да зацверджанага тарыфу.

   4. Зацвердзiць кошт месячных i дэкадных праязных бiлетау на пера-
возку пасажырау гарадскiм транспартам агульнага карыстання, згодна з
дадаткам.

   5. Камунальнаму yнiтapнaмy прадпрыемству "Упрауленне транспарту i
сувязi Мiнскага гарадскога выканаучага камiтэта" (Сасноускi У.Г.):

   5.1. прыняць меры для забеспячэння бесперабойнага распаусюджаван-
ня бiлетнай прадукцыi на праезд пасажырау у гарадскiм транспарце
агульнага карыстання праз кiёскi Мiнскага гарадскога аптова-рознiчнага
прадпрыемства "Белсаюздрук", гандлёвую сетку, спецыялiзаваныя бiлетныя
касы, на дыспетчарскiх пунктах, вaдзiцeлямi у аутобусах, трамваях,
тралейбусах, грамадскiмi распаусюджвальнiкамi;

   5.2.iнфармаваць насельнiцтва аб змяненнi тарыфау на перавозку па-
сажырау гарадскiм тpaнcпapтaм агульнага карыстання праз сродкi масавай
iфармацыi i на транспарце;

   5.3. узмацнiць кантроль за паунатой аплаты праезду пасажырамi у
гарадскiм транспарце агульнага карыстання.

   6. Гандлёвыя арганiзацыi, незалежна ад форм уласнасцi, распау-
сюджваюць бiлетную прадукцыю на праезд пасажырау у гарадскiм транспар-
це агульнага карыстання на падставе заключаных з камунальным унiтарным
прадпрыемствам "Упрауленне транспарту i сувязi Мiнскага гарадскога вы-
канаучага камiтэта" дагаворау.

   7. Галоунаму упрауленню унутраных спрау Мiнскага гарадскога выка-
научага камiтэта (Рак А. I.) аказваць садзейнiчанне камунальнаму унi-
тарнаму прадпрыемству "Упрауленне транспарту i сувязi Мiнскага гарадс-
кога выканаучага камiтэта" у пытаннях праверкi паунаты аплаты праезду
у гарадскiм транспарце агульнага карыстання.

   8. Прызнаць страцiушымi сiлу

   рашэнне Мiнскага гарадскога выканаучага камiтэта ад 25 верасня
2002 г. № 1410 " Аб змяненнi тарыфау на перавозку пасажырау гарадскiм
транспартам агульнага карыстання." (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 9/2150);

   рашэнне Мiнскага гарадскога выканаучага камiтэта ад 25 кастрычнi-
ка 2002 г. № 1560 "О внесении изменения в решение Минского городского
исполнительного комитета от 25 сентября 2002 г. Ка 1410" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 121, 9/2218).

   9. Кантроль за выкананнем сапрауднага рашэння ускласцi на першага
намеснiка старшынi Мiскага гарадскога выканаучага камiтэта Ерохава
М.М. 10. Сапрауднае рашэнне уступае у сiлу з 20 студзеня 2003 года.               Дадатак
               да рашэння Мiнскага гарадскога
               выканаучага камiтэта ад 10.01.2003г. N 6

       КОШТ МЕСЯЧНЫХ И ДЭКАДНЫХ ПРАЯЗНЫХ БIЛЕТАУ
  НА ПЕРАВОЗКУ ПАСАЖЫРАУ ГАРАДСКIМ ТРАСПАРТАМ АГУЛЬНАГА КАРЫСТАННЯ

                             рублеу
+--------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦                  ¦  Месячныя ¦  Дэкадныя ¦
¦п/п¦      Вiды бiлетау       +-------------+-------------¦
¦  ¦                  ¦ 100 % ¦ 50 %¦ 100 %¦ 50 % ¦
+---+------------------------------------+-------+-----+------+------¦
¦1 ¦   На АДЗIН вiд транспарту    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦  ¦(аутобус, тралейбус, трамвай, метро)¦ 9000 ¦ 4500¦ 3200 ¦ 1600 ¦
+---+------------------------------------+-------+-----+------+------¦
¦2 ¦     ЭКСПРЭСНЫ аутобус     ¦ 12000 ¦ 6000¦ 4200 ¦ 2100 ¦
+---+------------------------------------+-------+-----+------+------¦
¦3 ¦   На ДВА вiды транспарту    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦  ¦(аутобус-тралейбус, аутобус-трамвай,¦ 12000 ¦ 6000¦ 4200 ¦ 2100 ¦
¦  ¦    трамвай-тралейбус)     ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
+---+------------------------------------+-------+-----+------+------¦
¦4 ¦   На ТРЫ вiды траспарту     ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦  ¦  (аутобус-тралейбус-трамвай)   ¦ 14000 ¦ 7000¦ 4900 ¦ 2450 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Разработка и сопровождение КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» © 2001—2021