Поиск официального документа

  

Аб змяненні тарыфау на перавозку пасажырау гарадскім транспартам агульнага карыстання

Решения № 1350 -  2 июля 2004
На падставе Указа Прэзідзнта Рэспублікі Беларусь ад 19 мая 1999 г. № 285 "Аб некаторых мерах па стабілізацыі цэн (тарыфау) у Рэспубліцы Беларусь" і у мэтах забеспячэння выканання Закона Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня 2003 года "Аб бюджэце Рэспублікі Беларусь на 2004 год " у частцы пакрьцця затрат транспартных арганізацый, ажыццяуляючых гарадскія перавозкі пасажырау транспартам агульнага карыстання, Мінскі гарадскі выканаучы камітэт ВЫРАШЫУ:
 1. Зацвердзіць тарыф на перавозку пасажырау гарадскім транспартам агульнага карыстання у горадзе Мінску:

       1.1. у аутобусе, трамваі, тралейбусе, метро - у памеры 300 рублеу, а для пенсіянерау, студэнтау і навучэнцау - 150 рублеу за адну паездку;

       1.2. у аутобусах гарадскіх рэгулярных зкспрэсных маршрутау - у памеры 600 рублеу, а для пенсіянерау, студэнтау і навучэнцау - 300 рублеу за адну паездку.

 2. Права ільготнага праезду на усіх відах гарадскога транспарту агульнага карыстання прадастауляецца асобным катэгорыям пасажырау у адпаведнасці з заканадаучымi актамі Рэспублікі Беларусь.

 3. Пры распаусюджванні білетау на адну паездку вадзіцелямі у гарадскім транспарце агульнага карыстання кошт білета павялічваецца на 50 рублеу да зацверджанага тарыфу.

 4. Зацвердзіць кошт месячных і дзкадных праязных білетау на перавозку пасажырау гарадскім транспартам агульнага карыстання згодна з дадаткам.

 5. Транспартнаму камунальнаму унітарнаму прадпрыемству "Мінсктранс" (Сасноускі У.Г.):

       5.1. прыняць меры для забеспячзння бесперабойнага распаусюджавання білетнай прадукцыі на праезд пасажырау у гарадскім транспарце агульнага карыстання праз кіескі мінскага гарадскога аптова-рознічнага прадпрыемства "Белсаюздрук", гандлевую сетку, спецыялізаваныя білетныя касы, на дыспетчарскіх, пунктах, вадзіцелямі у аутобусах, трамваях, тралейбусах, грамадскімі распаусюджвальнікамі;

       5.2. інфармаваць насельніцтва аб змяненні тарыфау на перавозку пасажырау гарадскім транспартам агульнага карыстання праз сродкі масавай інфармацыі і на транспарце;

       5.3. узмацніць кантроль за паунатой аплаты-праезду пасажырамі у гарадскім транспарце агульнага карыстання.

 6. Гандлевыя арганізацьй незалежна ад формы уласнасці распаусюджваюць білетную прадукцыю на праезд пасажырау у гарадскім транспарце агульнага карыстання на падставе заключаных з транспартным камунальным унітарним прадпрыемствам "Мінсктранс" дагаворау.

 7. Галоунаму упрауленню унутраных спрау Мінскага гарадскога выканаучага камітзта (Куляшоу А.Н.) аказваць садзейнічанне транспартнаму камуналькаму унітарнаму прадпрыемству "Мінсктранс" у пытаннях праверкі паунаты аплаты праезду у гарадскім транспарце агульнага карыстання.

 8. Прызнаць страціушьм сілу рашэнне Мінскага гарадскога выканаучага камітэта ад 29 верасня 2003 г. № 1652 " Аб змяненні тарыфау на перавозку пасажырау гарадскім транспартам агульнага карыстання" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 114,9/2941).

 9. Кантроль за выкананнем гзтага рашэння ускласці на першага намесніка старшыні Мінскага гарадскога выканаучага камітэта Ерохава М.М.

 10. Дадзенае рашэнне уступае у сілу з 10 ліпеня 2004г.
Разработка и сопровождение КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» © 2001—2021